Welkom op de website van Remedial Teaching Castricum.

Caroline Titulaer

caroline@rtcastricum.nl

Tel. 06- 23232192

Remedial Teaching Castricum

· Gediplomeerd remedial teacher (Master SEN)
· Vrijblijvend intakegesprek
· Gedegen onderzoek
· Uitgebreide orthotheek
· Flexibel
· Hulp op maat


Screeningtesten en -onderzoeken

In mijn praktijk bied ik de volgende screeningtesten en -onderzoeken aan:

·       Dyslexie screeningtest (DST)

·       Dyscalculie screeningtest (ZAREKI-R-NL)

·       ADHD-screeningonderzoek 

·       Faalangst screeningonderzoek

·       Kleuterscreening voorwaarden lezen en spellen

·       Kleuterscreening voorbereidend rekenen (UGT-R)Een intake-, adviesgesprek en schriftelijk verslag maken deel uit van het screeningonderzoek.Wat is een screeningtest?

Met  een screeningtest kan snel worden bepaald hoe groot het risico is dat uw kind dyscalculie heeft of dyslectisch is. Hetzelfde geldt voor faalangst of ADHD. Er wordt geen diagnose gesteld en ook geen dyslexie- of dyscalculieverklaring afgegeven. Dit is alleen mogelijk na onderzoek door een gekwalificeerde orthopedagoog of psycholoog. Indien er sprake blijkt te zijn van een hoog risico dient verder onderzoek plaats te vinden.Waarom een screeningtest?

Heeft uw kind ernstige lees- en spellingproblemen of rekenproblemen en vermoedt u dyslexie of dyscalculie bij uw kind, maar voldoet u niet aan de voorwaarden die de school aan een onderzoek stelt? In dat geval kunt u overwegen een dyslexie of dyscalculie screeningtest te laten uitvoeren.U kunt altijd op eigen initiatief een onderzoek laten doen, maar het is meestal kostbaar als u via de erkende instanties, een gekwalificeerde orthopedagoog of psycholoog een dyslexie- of dyscalculieonderzoek laat doen. Daarnaast zijn deze onderzoeken veelal belastend voor uw kind vanwege de lange tijdsduur. Een dergelijk onderzoek kan enkele ochtenden of middagen in beslag nemen. Een screeningtest kan duidelijk maken of het verstandig is om zo’n procedure te starten.

Zie voor de actuele stand van zaken rondom vergoedingen:Dyslexie en dyscalculie screeningtest

Met de dyslexie screeningtest kan snel worden bepaald hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is. Het afnemen van deze test duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt voor kinderen van 6,5 tot 16,5 jaar. Een voorwaarde is wel, dat uw kind minimaal een half jaar onderwijs in groep 3 heeft gehad.

Met de dyscalculie screeningtest wordt snel duidelijk hoe groot het risico is dat uw kind dyscalculie heeft. Deze test is geschikt voor kinderen van groep 5 van het basisonderwijs tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. De test kan ook ingezet worden bij leerlingen uit het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs, maar niet bij leerlingen uit het speciaal (cluster-) onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Het afnemen van deze test duurt ongeveer 45 minuten.

Als uit de dyslexie of dyscalculie screeningtest blijkt dat er geen sprake is van dyslexie of dyscalculie, blijft er misschien een lees- en/of spellingprobleem of rekenprobleem over. Dit vraagt ook om een oplossing. U kunt er dan voor kiezen om uw kind een remedial teaching traject te laten volgen.Faalangst en ADHD-screeningonderzoek

Het faalangst screeningonderzoek bestaat uit een gesprek met u, de leerkracht en uw kind, het invullen van vragenlijsten en eventueel uit het afnemen van een test (vanaf groep 6). De test bestaat uit het schriftelijk of digitaal beantwoorden van een aantal vragen en neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. Het is aan te bevelen om het onderzoek aan te vullen met observaties om een beter beeld te krijgen van het soort faalangst en de mate waarin dit voorkomt. Het onderzoek is geschikt voor basisschoolleerlingen en leerlingen van de eerste drie klassen van het middelbaar onderwijs.

Het ADHD-screeningonderzoek bestaat eveneens uit een gesprek met u, de leerkracht en uw kind aan de hand van vragenlijsten. Een test maakt geen deel uit van het onderzoek. Ook bij dit onderzoek zijn observaties aanbevolen om zicht te krijgen op de ernst van de problematiek en op factoren die het concentratievermogen van uw kind kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek is geschikt voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 van de basisschool.Kleuterscreeningen

Met de kleuterscreeningen wordt nagegaan of kleuters voldoen aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn om in groep 3 goed te kunnen leren lezen, spellen en rekenen. Is het niet te vroeg om dit bij kleuters al te testen? Het antwoord daarop is: “Nee”. Uit onderzoek blijkt dat lees- en rekenproblemen zich al vroeg in de ontwikkeling van kinderen aandienen. Kleine hiaten in de ontwikkeling van het rekenen, lezen en spellen bij kinderen in de kleutergroepen kunnen op den duur ernstige lees- en rekenproblemen tot gevolg hebben.

Door vroegtijdig ingrijpen kunnen deze problemen voor een belangrijk deel voorkomen worden. In sommige gevallen zijn de lees- en rekenproblemen zo hardnekkig dat er sprake kan zijn van dyslexie of dyscalculie. Ook in dat geval is een tijdige signalering gewenst.Wanneer is het zinvol een screeningonderzoek te laten uitvoeren?

Haalt uw kind een score op niveau D of E op de Citotoets Taal voor kleuters of Rekenen voor kleuters? Heeft de leerkracht of u het idee dat de voorbereidende taalvaardigheid of rekenvaardigheid van uw kind onvoldoende ontwikkeld is? Had u zelf vroeger problemen met het leren rekenen of lezen? Dan is het zinvol om een screeningonderzoek te laten uitvoeren.

Wanneer u in januari groep 2 een screeningonderzoek laat doen is er nog voldoende tijd om iets aan de reken- en leesvoorwaarden te doen voordat uw kind naar groep 3 gaat.Kleuterscreening voorbereidend lezen en spellen (beginnende geletterdheid)

Afnamemoment: januari/juni groep 2. Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek met u en de leerkracht van uw kind. Daarnaast doe ik samen met uw kind een paar eenvoudige testjes.Kleuterscreening voorbereidend rekenen

Met behulp van de UGT (Utrechtse Getalbegrip Toets) wordt nagegaan of er aan alle aspecten van het voorbereidend rekenen wordt voldaan. Deze toets is geschikt voor kinderen vanaf 4 t/m 7,5 jaar uit de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs en speciaal onderwijs. De afnameduur is ongeveer 30 minuten. De test wordt in de maanden januari/februari of mei/juni afgenomen.